Àrea fiscal Gestoria Jorba Manresa

Àrea fiscal

Com a empresa i particular tenim unes obligacions fiscals a complir. Uns drets i uns deures que s’han de conèixer. Una bona planificació fiscal és molt important prendre la decisió correcta i evitar maldecaps a curt i llarg termini.

T’oferim assessorament en matèria tributaria en tot el referent als llibres obligatoris, impostos i obligacions fiscals del contribuent: IAE, IVA, IRPF, renda i patrimoni, permisos…

Més concretament parlem de:

  • Assessorament fiscal.
  • Requeriments davant de l’administració tributària incloent recursos davant el Tribunal econòmic administratiu.
  • Altes, baixes i modificacions IAE.
  • Confecció llibres.
  • Confecció declaració Renda y patrimoni.
  • Confecció declaracions informatives.
  • Sol·licitud de certificats.
  • Sol·licitud aplaçaments.
  • Inspeccions Agencia Tributaria.
  • Permisos Ajuntament.

Per a consultes en l’Àrea Fiscal, el correu electrònic és comptable_fiscal@gestoriajorba.com.