Àrea Laboral Gestoria Jorba Manresa

Àrea laboral

Aquesta secció ofereix tot el relacional amb l’àmbit laboral des de el moment de l’alta, portant un seguiment exhaustiu de totes les modificacions que puguin afectar als seus clients, així com de les prestacions legals a les que es pugin acollir, realitzant tots els tràmits que corresponguin en cada cas.

Més concretament parlem de:

 • Altes i baixes Empresa Seguretat Social.
 • Legalització llibres obligatoris.
 • Comunicació d’obertura de centre de treball.
 • Contractació i baixes de treballadors.
 • Confecció nòmines i butlletins de cotització.
 • Confecció i presentació IRPF.
 • Assistència a inspeccions de treball.
 • Assistència a actes de conciliació (CEMAC).
 • Expedient de regulació de treball.
 • Assessorament laboral integral.
 • Subvencions i bonificacions de la Seguretat Social.
 • Contractes treballadors autònoms econòmicament dependents.
 • Tramitació expedients d’acomiadament, regulació d’ocupació i sancions.
 • Recursos davant organismes laborals.
 • Certificats Seguretat Social.
 • Remissió electrònica de documents als organismes laborals.
 • Sol•licituds ajornament quotes liquidacions Seguretat Social.
 • Altres tràmits i gestions laborals.

Portal del treballador

Accedeix al nostre portal del treballador.

Serveis al Règim especial d’Autònoms:

 • Altes, baixes i variacions al règim especial d’autònoms.
 • Altes familiars.
 • Convenis especials.
 • Canvis de base de cotització.
 • Sol·licitud d’informes de cotització.
 • Inclusió de beneficiaris.
 • Duplicats de cartilla de la Seguretat Social.
 • Presentació d’expedients d’incapacitat temporal.
 • Altes i baixes d’autònoms.

Varis:

 • Tramitació prestacions de jubilació, invalidesa, viudetat, etc.
 • Tramitació prestacions per incapacitat temporal.
 • Obtenció i renovació permisos treball i residència d’estrangers.
 • Tramitació prestacions d’atur i capitalització.
 • Assessorament en prevenció de riscos laborals.

Per a consultes sobre l’Àrea Laboral, envieu un correu electrònic a laboral@gestoriajorba.com.