Assessorament i gestió de comunitats de propietaris - Assessoria Gestoria Jorba Manresa

Comunitat de Propietaris

 • Constitució de comunitats de propietaris.
 • Redacció d’estatuts.
 • Legalització de llibres d’actes.
 • Obtenció de CIF.
 • Convocatòria de Juntes Ordinàries i Extraordinàries.
 • Confecció i enviament dels acords de la Junta.
 • Execució dels acords adoptats per la Junta.
 • Control i pagament de subministres.
 • Gestió d’impagats incloent reclamacions extrajudicials i judicials.
 • Confecció mensual de les liquidacions d’ingressos i despeses.
 • Confecció anual d’una liquidació dels ingressos i les despeses de l’exercici per sotmetre-la a l’aprovació de la junta.
 • Assessorament en la tramitació de subvencions per a la rehabilitació d’edificis, instal·lació d’ascensors, etc.
 • Contractació d’operaris per cobrir qualsevol necessitat que pugui sorgir en l’edifici.
 • Assessorament individualitzat per tal d’obtenir l’assegurança de l’immoble.
 • Assessorament i gestió de comunitats de propietaris.
Assessorament i gestió de comunitats de propietaris - Assessoria Gestoria Jorba Manresa