Consultoria en prevenció de riscos laborals

Des de la consultoria de prevenció volem donar assessorament i suport a les empreses, buscant solucions i/o implantant processos, no essent només la característica principal el compliment dels requeriments legals sinó també la seva practicitat i efectivitat.

El nostre objectiu és ajudar a les empreses i organitzacions a través d’una assistència tècnica, a resoldre i gestionar tots aquells aspectes que en l’àmbit de la prevenció necessitin d’un suport específic de gestió, de col·laboració i/o de consultoria que els permeti mantenir i millorar la seva gestió.

Més concretament parlem de:

  • Auditories internes del nivell de compliment de la Llei de Prevenció.
  • Assessoraments en la revisió dels equips de treball (R.D. 1215/97).
  • Planificació i gestió eficient de les emergències. Mitjans humans i materials.
  • Equips de protecció personal. Assessoria en l’elecció d’equips eficaços.
  • Protocols de seguretat.
  • Assessoria jurídica especialitzada.

Si la teva comunitat de veïns contracta treballadors o empreses per a la realització d’obres o treballs, es converteix en EMPRESA i per tant ha de complir la normativa vigent en prevenció de riscos laborals.En cas d’incompliment la Comunitat pot ser sancionada amb multes de fins a 600.000€. Des de la nostra consultoria fem un assessorament específic per a comunitats de veïns de manera que compleixin els seus requisits legals en matèria de prevenció de riscos laborals.